top of page

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Opdrachtnemer
Is Catering De Groene Velden die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten.
Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel op gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.


Algemene Voorwaarden
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 De AV zijn van toepassing op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op
alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN
3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig,
tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen de termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.
3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdracht- bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonische gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.
3.4 Opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan opdrachtnemer. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijk aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regel is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

 

 

3.5 De definitieve invulling van het evenement dient uiterlijk drie weken voor aanvang van
het evenement opdrachtnemer bekend te zijn. Hieronder wordt verstaan: uw keuze van menu en hapjes, dranken.

3.6 Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet,
tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.7 Overeenkomsten gesloten voor derden aangegaan door tussenpersonen (organisatiebureaus, evenementenbureaus e.d.) al dan niet in naam van hun relatie(s) worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door derden, zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

3.8 Alle in een offerte of opdracht- bevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.


ARTIKEL 4 - PRIJZEN
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW (thans 9% voor food en non- alcoholica, 21% voor
overigen). Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.
4.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen
verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging onder- gaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen door te berekenen.
4.4 Prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.5 Kosten voor personeel worden berekend op basis van nacalculatie, waarbij uitloop partijduur in rekening wordt gebracht. De huidige kosten voor personeel bedragen:
Bediening & Algemene dienst medewerkers € 50,00 per uur
Bediening na 01.00 uur € 60,00 per uur
4.6 De kosten voor het uiteindelijke drankverbruik zullen worden berekend op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen.
4.7 Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van de cliënt en welke geen deel
uitmaken van een overeenkomst zullen door opdrachtnemer aan de cliënt in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 5 – BETALING
5.1 De betaling dient te geschieden 7 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld
in de offerte. Wij behouden ons voor na deze datum de kredietbeperking en de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede incassokosten welke gesteld worden op 15% van het factuurtotaal. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten voor gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.

 

ARTIKEL 6 – ANNULERINGEN
6.1 Indien de klant de overeenkomst door annulering verbreekt, kunnen door
opdrachtnemer annuleringskosten in rekening worden gebracht. Het reglement hiervoor, conform uniforme voorwaarden horeca.
6.2 Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de
overeenkomst de dienst zou worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding te betalen.
Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15%
van de reserveringswaarde* te betalen.
Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van
de reserveringswaarde* te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van
de reserveringswaarde* te betalen.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van
de reserveringswaarde* te betalen.

 

Bij annulering minder dan 2 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100%
van de reserveringswaarde* te betalen.
Bij het plaatsen van een reservering, de acceptatie van de offerte en door het
getekend retour zenden van de kostenprognose, bevestigt u tevens bekend te zijn met deze regels. De uniforme voorwaarden Horeca zijn opvraagbaar en ter inzage ten kantoren.

 

DE RESERVERINGS WAARDE
De reserveringswaarde is het totale bedrag van de laatst verstuurde kostenprognose
die is opgesteld door opdrachtnemer voor de annulering van het overeengekomen
evenement
6.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Voor de berekening van het te
betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt.
6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken
met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.6

 

ARTIKEL 7 – UITVOERING
7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is
gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen
tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.
7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.
7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en
zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten
verrichten door niet bij hem in dienst zijnde der- den, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
7.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever.
Opdrachtgever verstrekt uiterlijk een week voor de uitvoering van de opdracht
schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen
van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.
7.6 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan
derden kenbaar maken.
7.7 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever,
heeft opdrachtgever twee uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.
7.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is
dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.7
7.9 Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de partij aanwezig zijn.

 

ARTIKEL 8 - TRANSPORT EN WERKOMSTANDIGHEDEN
8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan
opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee op- drachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

 

8.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden
welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en
goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang
tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
8.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de
wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en milieu.

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKLIJKHEID
10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.
10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
10.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van
de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door op- drachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.
10.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
10.6 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.
10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen
vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/ of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die on- der hun toezicht staan.
10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigen dommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
10.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11 - KLACHTEN
11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te melden, op dat op- drachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

11.2 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen
indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de ge- breken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen op- drachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

 

ARTIKEL 12 - EIGENDOM GOEDEREN
12.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdracht- nemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

 

ARTIKEL 13 - OVERMACHT
13.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.
13.2 In geval van overmacht zal op- drachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
13.3 Indien de overmacht toestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet
mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.
13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken,
zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.
13.5 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking
gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de
betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

 

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse
vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

 

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN
15.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

bottom of page